Sprawy o charakterze międzynarodowym

W obszarze praktyki kancelarii są sprawy o charakterze międzynarodowym z zakresu:

 

Prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym między innymi:
• wymogów stawianych cudzoziemcom pragnącym zawrzeć związek małżeński w Polsce
• możliwości zawarcia małżeństwa przed przedstawicielem dyplomatycznym lub konsularnym
• stosunków majątkowych między małżonkami, w tym dopuszczalności zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy majątkowej małżeńskiej
• roszczeń alimentacyjnych w stosunkach między małżonkami rozwiedzionymi
• alimentów w tym o ustalenia, podwyższenia, obniżenia, a także o uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły
• przyznania, pozbawienia, ograniczenia władzy rodzicielskiej
• ustalenia kontaktów z dzieckiem
• zezwolenia na rozporządzanie majątkiem dziecka
• rozwodu i separacji
• podziału majątku wspólnego
• majątkowych umów małżeńskich
• zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej.

 

Zakupu i sprzedaży nieruchomości przez cudzoziemców, w tym między innymi:
• sporządzanie i opiniowanie umów kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości
• audyt zgodność planowanej inwestycji z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
• audyt stanu prawnego i faktycznego nieruchomości dla potrzeb transakcji zakupu lub sprzedaży nieruchomości
• audyt zgodności planowanej inwestycji z przepisami o ochronie środowiska
• reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych w celu uzyskania zezwoleń niezbędnych do zakupu nieruchomości lub prowadzenia inwestycji
• reprezentowanie w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości, o zasiedzenie
nieruchomości, o naruszenie posiadania czy ustanowienie drogi koniecznej
• reprezentowanie w sprawach spornych dotyczących nieruchomości przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi i administracyjnymi

 

Windykacji należności i dochodzenia odszkodowań, w tym między innymi:
• pomoc dla cudzoziemców i firm zagranicznych w wyegzekwowaniu wierzytelności od osób prywatnych bądź firm działających na terenie Polski
• prowadzenie spraw o odszkodowanie za wypadek, który miał miejsce za granicami Polski
• prowadzenie spraw o odszkodowanie za wypadek na terenie Polski, który spowodował cudzoziemiec
• prowadzenie spraw o odszkodowanie dla cudzoziemców, którzy ulegli wypadkowi na terenie Polski

 

Prawa pracy i zatrudniania cudzoziemców, zakładania działalności gospodarczej:
• pomocy w uzyskaniu zezwolenia na pracę dla cudzoziemców
• pomocy w legalizacji pobytu pracowników spoza Unii Europejskiej
• pomoc dla cudzoziemców w zakładaniu spółek i rejestracji firmy na terenie Polski

 

Pomocy cudzoziemcom przy legalizacji pobytu, w tym między innymi:
• pomocy w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt tolerowany, pobyt ze względów humanitarnych, karty pobytu (legalizacja pobytu) oraz pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej
• sporządzania wniosków do zezwoleń i reprezentacji cudzoziemców w postępowaniu przed wojewodą i wydziałem do spraw cudzoziemców w sprawach związanych z legalizacją pobytu
• sporządzania wniosków o uzyskanie obywatelstwa polskiego

Obszary praktyki


Masz pytania?

Zadzwoń +48 601 436 405

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez formularz kontaktowy.

Rzetelnie doradzimy i odpowiemy na wszelkie pytania.

Przejdź do formularza kontaktowego