Dziennik adwokata

Nakłady po zakończeniu najmu – roszczenie najemcy i wynajmującego

Wynajmujący lokal zainwestował swoje środki w poprawę jego standardu. Planował przez długie lata prowadzić w wynajmowanym lokalu działalność gospodarczą. Niestety, zmiana koniunktury sprawiła, że został zmuszony zamknąć działalność i wypowiedzieć umowę najmu. Co z nakładami, które poczynił, aby podwyższyć standard najmowanego lokalu – czy przysługuje mu zwrot poniesionych nakładów od właściciela lokalu? Czy właściciel ma obowiązek zapłaty na rzecz wynajmującego?

(więcej…)


Odmowa udzielenia kredytu na zakup nieruchomości nie zwalnia z umowy przyrzeczonej – zadatek w umowie

W dniu podpisania umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości kupujący uiścił do rąk sprzedającego zadatek na poczet nabycia nieruchomości w kwocie 50.000 zł. Pomimo zawartej umowy przedwstępnej nie doszło do transakcji kupna-sprzedaży, bowiem kupujący nie otrzymał kredytu na zakup nieruchomości. W umowie przedwstępnej strony ustaliły zapis, że w razie niewykonania umowy z powodu niebędącego winą żadnej ze stron, sprzedający zwróci kupującemu zadatek. W oparciu o ten zapis kupujący zwrócił się do sprzedającego o zwrot wpłaconego zadatku, jednak sprzedający odmówił jego zwrotu.

(więcej…)