Dziennik adwokata

Zawarcie umowy agencyjnej z osoba fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Umowę agencyjną można zawrzeć  jedynie z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz z osobą prawną.  Jeżeli przedsiębiorca zawrze umowę z osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, to pomimo nazwania zawartej umowy „umową agencyjną”, nie będzie można jej za taką uznać w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawarta umowa będzie umową zlecenia, do której nie będą miały zastosowania uregulowania dotyczące umowy agencyjnej, a dotyczące umowy zlecenia.

(więcej…)


Prawo do prowizji agenta a niewykonana część umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym.

Agent, któremu należy się prowizja z chwilą wykonania umowy (sprzedania towaru), może żądać wynagrodzenia także w razie jej niewykonania z przyczyn dotyczących dającego zlecenia.

(więcej…)


O klauzuli wyłączności w umowie pośrednictwa zbycia nieruchomości zawartej z konsumentem.

Niewłaściwym jest utożsamianie klauzuli wyłączności z zakazem samodzielnej sprzedaży nieruchomości przez jej właściciela – klienta pośrednika.

(więcej…)

Przesłanki ważności zakazu konkurencji w umowie agencyjnej.

Zawieranie w umowie cywilnoprawnej klauzuli o zakazie konkurencji zarówno na czas trwania umowy, jak i po jej ustaniu jest możliwe oraz zgodne z zasadą swobody umów (art. 3531 Kodeksu cywilnego) z tym zastrzeżeniem, że wszelkie zobowiązania umowne ograniczone są ramami zasad współżycia społecznego, właściwościami danego stosunku oraz przepisami prawa.

(więcej…)


Warunki skuteczności klauzuli del credere.

Klauzula del credere zdefiniowana jest w kodeksie cywilnej, w części poświęconej umowie agencyjnej. Jej istotą jest przyjęcie przez agenta, za dodatkowym wynagrodzeniem (tzw. prowizja del credere) dodatkowej odpowiedzialności za wykonanie zobowiązania przez klienta. 

(więcej…)


Świadczenie wyrównawcze – co musi wykazać agent?

Świadczenie wyrównawcze, jak  przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie, jest szczególnego rodzaju roszczeniem – nie jest ani odszkodowaniem, ani wynagrodzeniem, ani świadczeniem ukształtowanym o przepisy bezpodstawnego wzbogacenia, tylko odrębnym roszczeniem opartym na zasadach słuszności. Świadczenie to ma zapewnić udział  agenta w korzyściach istniejących po stronie dającego zlecenie po ustaniu stosunku agencyjnego, gdy korzyści te zapewnił agent w wyniku swojej aktywności w czasie trwania umowy.

(więcej…)


Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie

W wyroku rozwodowym sąd obligatoryjnie rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem  i przy tej okazji nierzadko orzeka o miejscu zamieszkania dziecka.

(więcej…)


ZACHOWEK – komu się należy? Jak go obliczyć?

Roszczenie o zachowek przysługuje wtedy, kiedy uprawniony nie otrzymał żadnej korzyści majątkowej, tzn. nie został ustanowiony spadkobiercą, ani zapisobiercą, ani nie otrzymał darowizny za życia spadkodawcy. Jeżeli uprawniony otrzymał pewną korzyść, ale jest ona mniejsza niż należny zachowek, to przysługuje mu roszczenie o uzupełnienie zachowku.

(więcej…)


O polisolokatach w Radio Wrocław

Dziś – 27 września 2016 r. – gościem red. Marka Obszarnego prowadzącego program REDAKCJA24 w Radio Wrocław była mec. Barbara Szymanik, która przedstawiała blaski i cienie umów na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W trakcie blisko godzinnej audycji słuchacze radia mieli okazję poznać problematykę tych produktów ubezpieczeniowych oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.


Odszkodowanie za zmniejszenie dostępu do światła

Jesteś właścicielem słonecznego mieszkania lub domu z ładnie nasłonecznionym ogrodem… i któregoś dnia odkrywasz, że w bliskim sąsiedztwie powstanie nowy budynek. Nic nie poradzisz i musisz pogodzić się z tym, że przez kilka najbliższych miesięcy obok ciebie będzie budowa. Masz nadzieję, że jak każda, w końcu zakończy się i wszystko wróci do dnia, w którym ponownie będziesz mógł cieszyć się z uroków posiadanej nieruchomości. Niestety okazuje się, że sąsiednia budowla dosłownie cieniem kładzie się na twój dom.

(więcej…)