Dziennik adwokata

Brak zgody pacjenta na planowany zakres leczenia

Pacjent podjął leczenie stomatologiczne w jednym ze śląskich gabinetów stomatologicznych. Prowadzący leczenie stomatolog zarekomendował leczenie przy zastosowaniu implantów zapewniając, że w przeciągu miesiąca będzie ono zakończone.  Pacjenta zainteresowała zaproponowana metoda leczenia i w kolejnych dniach poszukiwał informacji na jej temat. Nigdzie nie znalazł jej opisu i dlatego na kolejnej wizycie zapytał o szczegóły lekarza. Stomatolog odpowiedział, że jest to nowatorska metoda leczenia oraz, że nie ma możliwości, aby coś się nie udało. Co prawda, pacjent nie uzyskał żadnych szczegółowych informacji, jednak uzyskując od lekarza takie zapewnienie  poddał się leczeniu.

(więcej…)


Korzystanie z rzeczy wspólnej nie musi odpowiadać wielkości udziału we własności

Jedna z dzierżoniowskich wspólnot mieszkaniowych wezwała swojego członka do podpisania umowy najmu zajmowanego przez niego pomieszczenia na strychu.  Wspólnota mieszkaniowa w piśmie wskazywała, że zajmowane dodatkowe pomieszczenie gospodarcze na strychu stanowi część wspólną nieruchomości, która użytkowana jest przez wezwanego bez tytułu prawnego.   Z uwagi na brak odpowiedzi,  wspólnota mieszkaniowa wystąpiła do sądu z pozwem o eksmisję z lokalu użytkowego.

(więcej…)


Nakłady po zakończeniu najmu – roszczenie najemcy i wynajmującego

Wynajmujący lokal zainwestował swoje środki w poprawę jego standardu. Planował przez długie lata prowadzić w wynajmowanym lokalu działalność gospodarczą. Niestety, zmiana koniunktury sprawiła, że został zmuszony zamknąć działalność i wypowiedzieć umowę najmu. Co z nakładami, które poczynił, aby podwyższyć standard najmowanego lokalu – czy przysługuje mu zwrot poniesionych nakładów od właściciela lokalu? Czy właściciel ma obowiązek zapłaty na rzecz wynajmującego?

(więcej…)


Polisolokaty: roszczenie o zwrot pobranej opłaty likwidacyjnej przedawnia się po 10 latach.

Zakłady ubezpieczeń otrzymując żądanie zwrotu pobranej opłaty likwidacyjnej często zarzucają przedawnienie roszczenia wskazując, że w tego typu sprawach zastosowanie ma termin 3 letni.  Klienci, którzy otrzymują taką odpowiedź najczęściej przyjmują to twierdzenie za pewnik i zaniechują dalszych działań.

(więcej…)


Błąd diagnostyczny – złamanie, którego nie było

Po bolesnym w skutkach upadku, poszkodowana została zdiagnozowana w jednym z łódzkich szpitali. Diagnozujący lekarz stwierdził skręcenie prawej stopy i zaopatrzył poszkodowaną w szynę gipsową. Po tygodniu, podczas kontroli ortopeda stwierdził, że następstwem upadku jest złamanie wewnętrznej kości stopy z odpryskiem i zalecił założenie na 4 tygodnie buta gipsowego. W kolejnym tygodniu z powodu nasilającego się bólu poszkodowana udała się do innego lekarza, który złamania nie stwierdził. Ortopeda zauważył jedynie skręcenie, co nie uzasadniało zaopatrzenia pacjentki w ciężki opatrunek gipsowy.

(więcej…)


Odmowa udzielenia kredytu na zakup nieruchomości nie zwalnia z umowy przyrzeczonej – zadatek w umowie

W dniu podpisania umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości kupujący uiścił do rąk sprzedającego zadatek na poczet nabycia nieruchomości w kwocie 50.000 zł. Pomimo zawartej umowy przedwstępnej nie doszło do transakcji kupna-sprzedaży, bowiem kupujący nie otrzymał kredytu na zakup nieruchomości. W umowie przedwstępnej strony ustaliły zapis, że w razie niewykonania umowy z powodu niebędącego winą żadnej ze stron, sprzedający zwróci kupującemu zadatek. W oparciu o ten zapis kupujący zwrócił się do sprzedającego o zwrot wpłaconego zadatku, jednak sprzedający odmówił jego zwrotu.

(więcej…)


Zwrot zapłaty za zabieg operacyjny, który został zrealizowany jedynie w części

Zdaniem pacjenta lekarz ortopeda nie wywiązał się z zawartej umowy o przeprowadzenie zabiegu operacyjnego, który miał się składać z: 1) usunięcia zespoleń metalowych, 2) osteotomii kłykcia przyśrodkowego, 3) obniżenia kłykcia i zespolenie śrubami, 4) podania osocza bogatego w płytki. W roszczeniu skierowanym do placówki medycznej pacjent zażądał zwrotu całości ceny zabiegu w kwocie 23.100 zł. Roszczenie to wywodził z okoliczności, że w trakcie zabiegu nie wykonano wszystkich umówionych czynności a jedynie usunięto blachę i śruby stabilizujące pozostawione w nodze. Lekarz wykonujący zabieg operacyjny nie zaprzeczał, że nie wykonał wszystkich umówionych czynności.

(więcej…)


Polisolokaty: zwrot nienależnie pobranej opłaty likwidacyjnej

Klient jednego z zakładów ubezpieczeń w marcu 2014 r. zawarł umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, ze składką opłacana regularnie. Umowa ta została zawarta na okres 10 lat, a wysokość składki podstawowej rocznie ustalono na kwotę 72.000 zł.

(więcej…)


Uciążliwe sąsiedztwo szkoły tańca – głośne imprezy trwające do godzin porannych

Uchwałą współwłaścicieli jednej wspólnot mieszkaniowych w przebudowywanym budynku, w części przylegającej do lokali mieszkalnych, wyrażono  zgodę na prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu szkoły tańca, organizowaniu szkoleń, kursów, imprez okolicznościowych, konferencji, wystaw. Od czerwca 2013 r. mieszkańcy wnieśli kilkadziesiąt wniosków o interwencję dotyczących zakłócenia spokoju i spoczynku nocnego, bowiem w przypadku imprez okolicznościowych, w szczególności wesel zabawa trwała do godzin porannych.

(więcej…)


Awaria aparatury znieczulającej przyczyną śmierci pacjenta – odpowiedzialność karna i odszkodowanie

Sąd Okręgowy w Gdańsku 6 lutego 2017 r. zasądził od  jednego z trójmiejskich szpitali 120.000 zł tytułem zadośćuczynienia, 200.000 zł stosownego odszkodowania oraz 14.161 zł kosztów pogrzebu dla żony zmarłego.

 

Mąż powódki w czasie pracy na statku doznał urazu lewego kolana, dlatego po zbadaniu go i założeniu opatrunku gipsowego został przetransportowany do Polski w celu dalszego leczenia. W szpitalu został poddany planowemu zabiegowi otwartej repozycji złamania oraz zespolenia śrubą i drutami. Na czas tego zabiegu otrzymał znieczulenie ogólne. Podczas operacji lekarze ortopedzi wielokrotnie wykonywali zdjęcia rentgenowskie, dlatego lekarz anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna – z uwagi na brak fartuchów ochronnych – na czas wykonania tych zdjęć opuszczały swoje stanowiska oraz przerywały kontrolę jego stanu  i aparatury znieczulającej. W momencie ich nieobecności na sali operacyjnej doszło do awarii tej aparatury, w wyniku czego u pacjenta doszło do niedotlenia skutkującego nagłym zatrzymaniem krążenia i wstrzymaniem akcji serca, co spowodowało, że w konsekwencji po kilku miesiącach maż powódki zmarł.

(więcej…)