Dziennik adwokata

Polisolokaty: roszczenie o zwrot pobranej opłaty likwidacyjnej przedawnia się po 10 latach.

Zakłady ubezpieczeń otrzymując żądanie zwrotu pobranej opłaty likwidacyjnej często zarzucają przedawnienie roszczenia wskazując, że w tego typu sprawach zastosowanie ma termin 3 letni.  Klienci, którzy otrzymują taką odpowiedź najczęściej przyjmują to twierdzenie za pewnik i zaniechują dalszych działań.

(więcej…)


Polisolokaty: zwrot nienależnie pobranej opłaty likwidacyjnej

Klient jednego z zakładów ubezpieczeń w marcu 2014 r. zawarł umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, ze składką opłacana regularnie. Umowa ta została zawarta na okres 10 lat, a wysokość składki podstawowej rocznie ustalono na kwotę 72.000 zł.

(więcej…)


Klauzule niedozwolone w polisolokatach – Klauzula nr 4632

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2013 r. (sygn. akt VI ACa1324/12), po rozpoznaniu apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 czerwca 2012 r. (sygn. akt XVII AmC 974/11), uznał za niedozwolone i zakazał stosowania przez AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o następującej treści:

(więcej…)


Klauzule niedozwolone w polisolokatach – Klauzula nr 3834

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 26 czerwca 2012 r. (sygn. akt VI ACa 87/12), po rozpoznaniu apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7 listopada 2011 r. (sygn. akt XVII AmC 1704/09), uznał za niedozwolone i zakazał stosowania przez AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy
o następującej treści:
Opłata likwidacyjna jest pobierana w wysokości wskazanej w tabeli poniższej:
Rok Polisowy, w którym jest pobierana opłata likwidacyjna od środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych”

(więcej…)


Klauzule niedozwolone w polisolokatach – Klauzula nr 2161

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 14 maja 2010 r. (sygn. akt VI ACa 1175/09), po rozpoznaniu apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 czerwca 2009 r. (sygn. akt AmC 274/09), uznał za niedozwolone i zakazał stosowania przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o następującej treści:„Opłata likwidacyjna (koszt wykupu środków zgromadzonych na ORJU składek regularnych) – przy dokonaniu całkowitego lub częściowego wykupu certyfikatu ubezpieczeniowego – 100% jeżeli składki regularne były łącznie opłacane krócej niż 1 rok”. Postanowienie to w dniu 4 lutego 2011 r. zostało wpisane do rejestru klauzul abuzywnych pod nr 2161.